دستگاه بویلر آب گرم

بویلر آب گرم جهت نصب در سیستم ماست بندی های نیمه صنعتی و رستورانها و هتل مورد استفاده قرار میگیرد .

این سیستم به انضمام پلیت حرارتی (پلیت هیتر)برای تولید آب جوش در مقیاس بالا قابل استفاده می باشد .