دستگاه گردکن کشک :

۱- مخصوص کشک خالص: با سیستم جک بادی و ماردون  ظرفیت : ۵۰ کیلو در ساعت

۲- مخصوص کشک های ناخالص: با سیستم دوماردون  ظرفیت : ۱۰۰ کیلو در ساعت