شیرسردکن

استاندارد طراحی و ساخت: جهت تقلیل دمای شیر از ۳۸ تا ۴ درجه سانتیگراد که در سایز های مختلف از ۶۰ تا ۴۰۰۰ لیتربا مخازن گرد و چهارگوش قابل تولید می باشد و در کارخانه های لبنیاتی نیز مورد استفاده قرار می گیرد.

تگ ها