مخازن حمل

مخازن حمل یکی از محصولات فعالیت کارگاه صنعتی آرگون تکنیک می باشد که در حال حاضر یکی از بهترین محصولات و تولیدات این کارگاه می باشد

مخازن های حمل به صورت تک جداره، ایزوله و سه جداره (جهت صنایع غذایی مانند روغن جامد که برای تخلیه بهتر نیاز به گرم شدن دارند) ساخته می شود.

۱- مخازن حمل بسته به محل که باید روی کشنده موردنظر نصب شوند ساخته می گردد.

۲- در مخازن ایزوله کردن مخازن با عایق پشم سنگ صورت می گیرد.

۳- قبل از ایزوله مخازن با پر کردن آب تست می گردند که نشتی به جداره بعدی نداشته باشند.

۴- جهت بهینه کردن شکل ظاهری تانک حمل از روی جداره داخلی با استفاده از پروفیل کربن استیل مهاربندی سرتاسر مخازن انجام می شود.

۵- با توجه به ظرفیت تانک معمولاً این تانک ها به صورت یک، دو، سه و چهارخانه مستقل ساخته می شود.

۶- مخزن های حمل گلوکز و مواد غلیظ با پمپ تخلیه مخصوص.

ساخت مخازن استیل

ساخت مخازن استیل
ساخت مخازن استیل

ساخت مخازن استیل

ساخت مخازن استیل

ساخت مخازن استیل

ساخت دستگاه های صنایع لبنی

ساخت دستگاه های صنایع لبنی
ساخت دستگاه های صنایع لبنی

ساخت دستگاه های صنایع لبنی

ساخت دستگاه های صنایع لبنی

ساخت دستگاه های صنایع لبنی

ساخت دستگاه های صنایع دارویی

ساخت دستگاه های صنایع دارویی

ساخت دستگاه های صنایع دارویی

ساخت دستگاه های صنایع دارویی
ساخت دستگاه های صنایع دارویی
ساخت دستگاه های صنایع شیمیایی
ساخت دستگاه های صنایع شیمیایی

ساخت دستگاه های صنایع شیمیایی

ساخت دستگاه های صنایع شیمیایی

ساخت دستگاه های صنایع شیمیایی

ساخت دستگاه های صنایع غذایی

ساخت دستگاه های صنایع غذایی

ساخت دستگاه های صنایع غذایی

ساخت دستگاه های صنایع غذایی
ساخت دستگاه های صنایع غذایی

آرگون تکنیک تولید کننده انواع مخازن استیل و دستگاه های صنایع غذایی و صنایع شیمیایی