سپراتور (هموژنایزر) :

این دستگاه همان خامه گیر است که مواد جامد و چربی شیر را می گیرد یا به نوعی برای تفکیک شیر تازه به شیر بدون چربی است . شیر اسکیم از جداسازی کل چربی از شیر تازه ساخته می شود باقی مانده مخلوط که کل چربی است خامه نام دارد و طبق استاندارد ملی ایران شیر پاستوریزه باید ۲ درصد چربی داشته باشد.