پاتیل  شیرجوش تولید شده به صورت تمام استیل و دو جداره و گزینه ای مناسب برای استفاده در صنعت لبنیات برای جوشاندن شیر می باشد.

معرفی دستگاه:

برای پخت و میکروب زدایی شیر در دامداری های و لبنیاتی ها کاربرد داشته و بر اساس تعرفه وزارت بهداشت برای عرضه شیر و یا تولید ماست و پنیر حتما باید شیر پخت شده و به درجه جوش برسد تا تمامی میکروب ها و ناخالصی های موجود در داخل شیر از بین برود.

کاربرد این دستگاه برای حرارت دهی و پخت شیر و بالا بردن دمای شیر و رساندن آن به نقطه جوش می باشد.

سابق بر این از دستگاه های متفاوتی برای پخت شیر از جمله پاتیل های قدیمی استفاده می گردید در حالیکه برای جلوگیری از ته گرفتن شیر و پرت هزینه باید سیستم دارای هم زن و محرک باشد تا توجیه اقتصادی این سیستم بالا برود .

تگ ها