پلیت کولر:

در فرآیند های مختلف غیر مستقیم حرارتی و برودتی بدون آسیب رساندن به ساختار مولکولی سیال کاربرد دارد و در صنایع لبنی ، دامداری ها ، ایستگاه جمع آوری شیر ، صنایع آبمیوه و نوشابه ها به منظور خنک سازی اولیه جهت دریافت ذخیره و پیش گرم کردن محلول هایی از جمله CIP و همپنین پاستوریزاسیون مایعات ، صنایع غذایی ، شیمیایی ، دارویی و … مورد استفاده قرار می گیرد.

تگ ها